ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Сайтът www.florina.bg е собственост на „Бест Фрутс 17“ ЕАД („Florina“/“Флорина“), което е юридическо лице регистрирано съобразно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Централен, ул. „Благовест“ № 2, вх. A, ап. офис 6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 204892709, email office@florina.bg 

  1. С използването на сайта www.florina.bg, Вие се съгласявате с настоящите условия за неговото ползване.

Достъпът до сайта и неговото използване се урежда от настоящите условия за ползване и всички приложими закони в Република България. Осъществяването на достъп до сайта и неговото използване се счита за доброволно съгласие за приемане на тези условия в цялост. 

Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване следва да напуснете сайта.

  1. Права върху съдържанието в сайта.

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само текстове, видео, фото и аудио материали („съдържанието“), са собственост и защитени с авторски/сродни права на FLORINA или други лица, които са предоставили права за ползване на Florina. Всяко съдържание, представляващо търговска марка, лого или марка за услуги e регистрирана или нерегистрирана търговска марка на Florina или други лица, които са предоставили на Florina право на ползване. Използването на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези условия, без изричното писмено разрешение от собственика на съдържанието е забранено. 

  1. Условия за използване на сайта. Забрани и ограничения.

“Бест Фрутс 17” ЕАД дава разрешение за използване на съдържанието от сайта, ограничаващо се до изтегляне на съдържание, единствено за нетърговска, лична употреба и при условие на запазване на всички включени към съдържанието обозначения за авторски права, лицензи и др.

Като изключение от горното ограничение е забранено използване на изображения на хора или места поставени в сайта, без предварително писмено разрешение от “Бест Фрутс 17” ЕАД;

Забранява се разпространението, промените, копирането (освен съгласно указаното по-горе), пренасянето, излагането, използването повторно, възпроизвеждането, публикуването, предоставянето на разрешения, създаването на производни произведения, прехвърлянето, продаването или използването по друг начин на съдържанието, без предварителното писмено разрешение от “Бест Фрутс 17” ЕАД;

Забранено е използването на сайта за публикуване или пренасяне на материали с противозаконно, заплашително, невярно, нелоялно от гледна точка на конкуренцията, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, оклеветяващо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или сквернословно съдържание и каквито и да са материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска и/или административно-наказателна отговорност или би било в нарушение на какъвто и да е закон. “Бест Фрутс 17” ЕАД е длъжно да оказва и ще оказва съдействие на всички компетентни държавни органи и техни законосъобразни актове, с които се изисква или задължава“Бест Фрутс 17” ЕАД да разкрие самоличността на всеки, който публикува или пренася подобна информация или материали.

Забранено е използването на сайта с цел реклама или представяне на търговски предложения.

  1. Защита на личната информация

Всички лични данни (напр.: имена, адрес на електронна поща и т.н.), които потребителите изпращат на сайта по електронна поща или по друг начин, ще се използват от “Бест Фрутс 17” ЕАД в съответствие с Политика за поверителност на личните данни. 

  1. Връзки към сайтове на трети лица.

www.florina.bg може да съдържа връзки към други сайтове, които се притежават и/или управляват от лица, различни от “Florina”. Такива връзки се предоставят с цел удобство и улеснение на ползвателите на сайта, като “Florina” не контролира и не носи отговорност за съдържанието и политиките за защита на лични данни или за сигурността на тези сайтове. Ползването на възможните връзки от сайта е изцяло решение и отговорност на всеки ползвател.

  1. Приложимо право и юрисдикция

Настоящите условия за ползване на сайта са подчинени на законите на Република България. По отношение на всички спорове, които произтичат от настоящите условия/ползването на сайта или са свързани с тях компетентен орган, който може да реши спора е съответния български съд съобразно правилата за родова и местна подсъдност.

This site is registered on wpml.org as a development site.