ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правата и задълженията на администраторите на лични данни, обработващите лични данни и субектите на лични данни съгласно приложимото законодателство се уреждат от Общия регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation – „GDPR“), който намира пряко приложение в Република България, както и от Закона за защита на личните данни. 

Всички потребители на www.florina.bg са субекти на лични данни и имат определени права и задължения в тази връзка. 

Настоящата политика цели да запознае и уведоми потребителите за принципите на защита на личните данни на потребителите на www.florina.bg, за отговорностите на администратора на лични данни и за мерките, чрез които се цели да не бъде допуснато лични данни да бъдат използвани без информация кой ги ползва, с какви цели или без потребителя да има възможност да възрази или да оттегли съгласието си относно тяхната обработка. 

Настоящата Политика може да бъде изменяна, поради промените, настъпващи в обществените отношения и свързаната с тях регулация относно обработката на лични данни и нейното развитие. 

Настоящата Политика за поверителност се прилага по отношение на уебсайта www.florina.bg и неговите страници и не се отнася до отделни страници и/или уебсайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпени посредством препратки или по друг аналогичен начин от уеб сайта www.florina.bg. Florina не контролира и няма задължение да контролира обработването на лични данни от трети страни и не гарантира защитата и неприкосновеността на личните данни събирани и обработвани от тези трети страни.

         

Термини и понятия

„Лични данни“ – всяка информация, която се отнася до посетител/потребител на уебсайта или софтуерно приложение и която сама по себе си или в комбинация с друга информация може да доведе до идентифициране на самоличност или потребителското поведение да бъде свързано с устройството, от което се достъпва уебсайта.

„Субект на лични данни“ – посетител/потребител на сайта www.florina.bg         

„Обработване на лични данни“ – всяко действие, което може да бъде извършено с лични данни на субект, в това число, но не само събиране, анализ, съхранение, унищожаване и др.

„Администратор на лични данни“ – „Бест Фрутс 17“ ЕАД („Florina“), регистрирано съобразно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Централен, ул. „Благовест“ № 2, вх. A, ап. офис 6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 204892709, което е собственик на домейна www.florina.bg  

Обработващ лични данни“ – трето лице, което обработва лични данни на субект по възлагане на Florina и съобразно посочените му цели на обработката и средствата, с които тя се осъществява.

„Бисквитки“ („Cookies“) – малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките имат за цел да осигурят на потребителите ефективно използване на уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките улесняват и подобряват използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

„Услуги на информационното общество“ – услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и от разстояние чрез използването на електронни средства. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал изрично. Електронната търговия също е вид такава услуга. 

Сигурност и защита на данните


Използваме необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на www.florina.bg от всякакви неправомерни действия, вкл. загуба и непозволен достъп. С цел гарантиране на сигурността, мерките се предприемат на два етапа – на етапа на проектиране на отделни сегменти от уебсайта и предлаганите услуги, както и на етапа на подразбиране – когато потребител попълни контактна форма, регистрира се за получаване на информация, промоции, маркетингови активности, както и комуникация на марката с подадените лични данни или по друг аналогичен начин. Мерките включват ограничаване на достъпа до лични данни, стриктно следване на правилата във вътрешната политика, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на Вашите лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи. Мерките подлежат на редовен преглед и анализ и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на личните Ви данни, ще Ви уведомим без ненужно забавяне в подходящ срок след узнаването, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до засягане на Вашите права.

Дейности по обработване на лични данни


Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Florina в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. В случай на кореспонденция с нас по имейл или при попълване на формуляр/форма за обратна връзка на нашия уебсайт, Вие се ангажирате данните, които предоставяте, да бъдат точни, коректни и актуални. Събираме лични данни по следните начини:

  • Форма за обратна връзка;
  • Изтегляне на електронен каталог;
  • Бисквитки (cookies)/ др. аналогични способи;
  • Социални медии – при трансфериране към социални медии с бутон „Последвайте ни“ и при генериране на постове и/или коментари от социални мрежи на уебсайта;
  • Google Analytics; 
  • CRM – система за обработка на личните контакти и сървъри, свързани с тях;

При посещение на уебсайтa, за Вашето терминално устройство се закачат бисквитки, които позволяват Вашите действия или предпочитания да бъдат „запомнени“ за определено време. 

Категории лични данни


През уебсайта се събират следните категории лични данни, които ще се обработват за следните цели:

Категория лични данни Цел на обработката
Имена

Адрес на електронната поща (Email) 

Име на компания

Тема

Съобщение

Форма за обратна връзка
Имена

Адрес на електронната поща (Email)

Телефонен номер

Фирма

Изтегляне на електронен каталог
Виж Политика за бисквитки Бисквитки (cookies)/ др. аналогични способи
Виж Terms and conditions of Facebook, Instagram, Youtube Социални медии
Виж Линк към политиката на Google Analytics Google Analytics
Виж Third Parties CRM CRM – система за обработка на личните контакти и сървъри, свързани с тях;
Срок на съхранение и унищожаване


Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. Florina предприема необходимите технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време или при направено искане за ограничаване на обработването, съгласно правата на потребителите, подробно описани по-долу или за цел, съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани. 

Личните данни се обработват на основанията, посочени в чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни, както следва: 

В случаите на попълване на Формата за контакти – личните данни се обработват въз основа на съгласието на потребителя и с цел да бъде отговорено на конкретното искане (напр. информация за предлаганите от Florina продукти, въпроси, свързани със съдържанието на продукти, положителни отзиви и критики, други).

В случаите на попълване на формата за сваляне на електронен каталог – личните данни се обработват въз основа на съгласието на потребителя и с цел да бъде отговорено на конкретното искане (изтегляне на каталог за предлаганите от Florina продукти).

Потребител може по всяко време да оттегли такова съгласие, след което FLORINA няма да изпраща информационни материали, освен ако това не бъде заявено изрично отново чрез въвеждане на същия Email във формата. Потребител може да оттегли своето съгласие като следва линк-а в получения Email с информационни материали или на office@florina.bg.

Ако не сте сигурни на какво основание обработваме ваши лични данни, винаги можете да ни попитате това, както и за точния начин, по който сте дали съгласието си, можете да се обърнете към нас.

Обработка на основание легитимен интерес на Florina или трето лице и възражение на такава обработка

Florina обработва вашите данни на основание на съгласие и за целите на изпълнение на услугата, която сте поискали чрез функционалностите на www.florina.bg . Florina има право да използва вашите данни за целите на конкретна обработка спрямо съответните нужди. Вие имате право да се запознаете с основните моменти от нея при поискване, както и да повдигнете възражение, че, предвид особеностите на вашата конкретна ситуация, съответната обработка засяга вашето право на неприкосновеност и/или защита на личните данни значително спрямо предвидения в обосновката начин. В тези случаи, Вашето възражение ще бъде разгледано и ще се произнесем с аргументирано становище по неговото приемане или отхвърляне в срок от 30 работни дни. С отправянето на възражението на тази обработка, вие можете да упражните и правото си на възражение по-горе. Възражението може да бъде отправено до нас на office@florina.bg 

Вашите права

Когато е дадено съгласие за обработване на данни за целите на директен маркетинг, потребителите имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, без да посочват основания за това. 

В случай на спорове, приложимото право е правото на Република България, а компетентния съд – съответния съд в гр. София.

Всякакви спорове между Florina и потребителите на www.florina.bg по повод лични данни се разрешават чрез преговори между страните. 

Всеки потребител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/. 

          
Политиката за поверителност на личните данни влиза в сила от датата на първоначалното й публикуване, като същата може да бъде изменяна. Изменената Политика влиза в сила от деня на публикуването й на www.florina.bg

За допълнителна информация, както и във връзка с упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на office@florina.bg или на адреса на управление на Дружеството.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За да разрешите оплакване във връзка със сайта или да получите допълнителна информация относно използването на сайта, моля, свържете се с нас на:

БЕСТ ФРУТС 17 ЕАД

София, БЪЛГАРИЯ

бул. Проф. Цветан Лазаров 152, ет.4 

Тел.: +359885 30 05 50

E-mail: office@florina.bg

 

This site is registered on wpml.org as a development site.